Book this tour

-273.15 °C

min อุณหภูมิต่ำสุด : -273.15 °C

max อุณหภูมิสูงสุด : -273.15 °C

pressure ความดันอากาศ : 0 Pa

humidity ความชื้น : %

Wind ลม :

Cloudiness มีเมฆ : %

Sunrise พระอาทิตย์ขึ้น เวลา : 07:00:00

Sunset พระอาทิตย์ตก เวลา : 07:00:00

QE1TPE-XW001

14,900 ฿ / Per Person

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน  5 D 3 N BY XW


วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง
วันที่ 4 ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

HILIGHT

ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ
กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย”
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
พิเศษ
!!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!

enlightened  ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ : QE1TPE-XW001

 

ตารางการเดินทาง
วันเดือนทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
รายการเดินทาง
วันที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก
เช้า กลางวัน เย็น