Book this tour

ติดต่อเรา

-273.15 °C

min อุณหภูมิต่ำสุด : -273.15 °C

max อุณหภูมิสูงสุด : -273.15 °C

pressure ความดันอากาศ : 0 Pa

humidity ความชื้น : %

Wind ลม :

Cloudiness มีเมฆ : %

Sunrise พระอาทิตย์ขึ้น เวลา : 07:00:00

Sunset พระอาทิตย์ตก เวลา : 07:00:00

TG002

21,900 ฿ / Per Person

TAIWAN OMG!! ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน  บินการบินไทย(TG)

วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG632 08.25-13.05 – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
วันที่ 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เดินทางไทเป – ร้านคอสเมติค – วัดหลงซาน
วันที่ 3 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
วันที่ 4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 5 MITSUI OUTLET – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG633 14.05-17.00

HILIGHT

  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
  • ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET
  • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
  • Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของคนไทยสะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

 

enlightened ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ : QE1TPE-TG002
 

 

 

ตารางการเดินทาง
วันเดือนทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
รายการเดินทาง
วันที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก
เช้า กลางวัน เย็น